Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մալխասեան, Յ[ովհաննես]
Title: Հայ գեղջուկի ալբոմը
Publisher (standardized): տպ. Կ. Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): տպ. Կ. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Բ մասն: Արտատպած Ազգագրական հանդիսից:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 16x11 սմ։
37 էջ, 8 չհ. թ. նկ. ։
File size: 19.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia