Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ամատունի Սահակ
Title: Հին եւ նոր պարականոն կամ անվաւեր շարականներ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ելեքտրաշարժ Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1911
Notes: Լոյս ընծայեց Սահակ վարդապետ Ամատունի Միաբան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի: Արդեամբք եւ ծախիւք Տեառն Սուքիասայ արքեպիսկոպոսի Պարզեանց: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 13x9 սմ։
Է, 198, 1 չհ. էջ։
File size: 27,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1671-54
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia