Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հաշիւ Երեւանայ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ երեցփոխ Դիմիտրի Միխայլովիչ Պապովի սկսած 1-ից յունուարի 1902 ամի մինչեւ 1-ն յունուարի 1903 ամի
Publisher (standardized): տպ. Էմին Տէր-Գրիգորյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Էմին Տէր-Գրիգորեանցի
Place (standardized): Երեւան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1903
Notes: N 3:
Ա. Ղազիկյանը տպարանը և էջերի քանակը չի նշել:
Շարվ. 14X8 սմ։
24 էջ։
File size: 4.22 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia