Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մանտեգացցա, Պ[աոլո]
Title: Հիւանդ սէր
Publisher (standardized): տպ. Շիրակ
Publisher (as it is on book): Տպարան «Շիրակ»
Place (standardized): Ալեքսանդրապոլ
Place (as it is on book): Ալեքսանդրապօլ
Year of Publication: 1905
Notes: Առողջապահական վէպ: Թարգմ. Ա. Գ. Դ. Ե.: Բ տպագրութիւն:
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով, առանց տպագրության թվականի:
Շարվ. 12,5X8,5 սմ։
V, 260 էջ։
File size: 94 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia