Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Ղազարեան
Title: Հանրամատչելի բառարան օտար ազգի բառերի եւ գործածութեան մէջ մտած մտքերի ու դարձւածքների
Publisher (standardized): տպ. Էպոխա
Publisher (as it is on book): Տպարան «ԷՊՕԽԱ»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1908
Notes: Անհրաժեշտ ձեռնարկ` լրագիրներ ու գրքեր կարդալիս: Հեղինակը վերցված է գրքի վերջին էջից:
Շարվ. 13x9 սմ։
306, 2 չհ. էջ։
File size: 29,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia