Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թոռնեան, Թադէոս
Title: Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ դասուց
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1910
Notes: Հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց ի Հ. Թադէոսէ Վ. Թոռնեան թագկ. աբբայ ի Մխիթ. ուխտէն: Հատոր Բ:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 16X8,5 սմ։
16, 575 էջ։
File size: 144 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia