Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սիամանթօ
Title: Հայորդիները
Publisher (standardized): տպ. Կենտրոնական
Publisher (as it is on book): Կեդրոնական տպարան
Place (standardized): Ժնեւ
Place (as it is on book): Ժընեվ
Year of Publication: 1905
Notes: Շապիկի վրա՝ Առաջին շարք. Անդրանիկ; Խրիմեան Հայրիկ; Աղբիւր-Սերոբ Վարդանեան; Զղջումին Թափօրը; Հողին ձայնը:
Տպարանը վերցված է շապիկից:
Շարվ. 10X8 սմ։
48 էջ։
File size: 10.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia