Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Համառօտ տեղեկագիր Տիգրանակերտի վերջին կոտորածներուն
Publisher (standardized): տպ. Տիգրանակերտի հայրենակցական միութեան
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1919
Notes: Տպագրության վայրը և տպարանի տվյալները վերցված են շապիկի վերջից։ Բնագրի առաջին էջում՝ «Երկու խոսք»-ի վերջում, նշված է՝ «Հալեպ 1 մայիս 1919»։
Շարվ. 13x8 սմ, գ. 25 սենթ։
31 էջ։
File size: 5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library