Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հրահանգիչ վէպեր։ Ա տետր
Publisher (standardized): տպ. Ղեւոնդ Փափազյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ղեւոնդ Փափազեան
Place (standardized): Կալաց
Place (as it is on book): Կալաց
Year of Publication: 1902
Notes: Ա տետր: Հաւաքեց Տ. Ղեւոնդ քահանայ Փափազեան: Տպակից է՝ Փոքրիկ լրտես (1904), Ձկնորսին հիւղը (1860) և Ձկնորսին աղջիկը (1890) գրքերին։
Տիտղոսաթերթը` գծափակ, վրան՝ զարդանկար։
Շարվ. 13,5x8 սմ։
16 գծափակ էջ, նկ.։
File size: 4․26 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia