Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հաշիւ Բագուի հայոց եկեղեցիների եւ երկսեռ ուսումնարանների 1908 թ.
Publisher (standardized): տպ. Ա. Թառայանցի եւ Լ. Դ. Միրզայանցի
Publisher (as it is on book): Типографiя А. Тараева и Л.Д. Мирзаянцъ
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Баку
Year of Publication: 1909
Notes: Отчетъ Бакинск. Армянск. церквей и приходск. школъ. за 1908 г. Գրքում ներառված են մի քանի բաժիններ՝ առանձին էջակալությամբ՝ Եկամուտ ու ծախս եկեղեցիների եւ ուսումնարանների 1908 թ.: Ցուցակ ծիսական տուրք վճարած ծխականների, 1908 թ. ապրիլի 1-ից մինչեւ 1909 թ. մարտի 1-ը: Նախահաշիւ Բագուի հայոց եկեղեցիների եւ երկսեռ ուսումնարանների 1909/1910 ուսումն. տար.:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 21x12 սմ։
5, 9, 7 (կրկնակի էջակալությամբ), 23 գծափակ էջ։
File size: 12 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia