Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հաշիւ Տափի Թաղի Քամոյէնց Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ 1902թ. Երեցփոխ Առաքել Վարդապետեանի օրօք
Publisher (standardized): տպ. Կ. Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Կ. Մարտիրոսեանցի տպարան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Շարվ. 17X14 սմ։
4, 1 չհ. կրկնակի, գծափակ էջ։
File size: 4.46 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia