Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Նինօշվիլի, Էգնատէ (Ինգօրբօղվա)
Title: Հրաման
Publisher (standardized): տպ. Վերիչեւ եւ Կամենմախերի
Publisher (as it is on book): Тип. «Вереичевь и Каменмахерь»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1903
Notes: (Պատմուածք): Վրացերէնից թարգմ. Ղ. Կ.: Հեղինակի պատկերով, համառօտ կենսագր. եւ երկու նկարով: (Հրատարակութիւն Ս. Եագորեանցի):
Տպագրության թվականը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից՝ «Дозволено цензурою. Тифлись, 17-ого октября 1903 года»: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 13,5X9 սմ։
III, 16 էջ, դիմանկ.։
File size: 4.71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia