Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հաշիւ Նոր-Նախիջեւանի հայոց բարեգործական ընկերութեան վասն 1901 թուականի
Publisher (standardized): տպ. Սերովբե Ավագյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Սերովբէ Յ. Աւագեանցի
Place (standardized): Նոր-Նախիջեւան
Place (as it is on book): Նոր-Նախիջեւան
Year of Publication: 1902
Notes: Բնագիրը հայերեն եւ ռուսերեն: Շապկի վրա` Отчетъ Нахичеванскаго на-Д. А. Благотворительнаго общества за 1901 годъ. Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Տիտղոսաթերթին` զարդանանկար:
Շարվ. 15x9 սմ։
44 էջ ։
File size: 8.77 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia