Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Կարագաշեան, Մ.
Title: Ձայն Ռուսիայից
Publisher (standardized): տպ. Սերովբե Ավագյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ս.Յ.Ավագեանցի
Place (standardized): Նոր-Նախիջեւան
Place (as it is on book): Նոր-Նախիջեւան
Year of Publication: 1907
Notes: Եւ մատնեցին եւ աքսորեցին 1907 թ. Ստաւրօպօլ-Ռոստով: Нахичевань на Дону. Тип. С.Я.Авакова.:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 19x9 սմ։
Ը, 93 էջ, 1թ. դիմանկ.։
File size: 48.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia