Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թապագեան, Միհրան
Title: Հայոց գրերու գիւտը (413-1913)
Publisher (standardized): տպ. Քեշիշյանի
Publisher (as it is on book): Քէշիշեան Տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս-Պալաթ
Year of Publication: 1913
Notes: Տրամախօսութիւն 1500 ամեայ համազգային մեծ յոբելեանին առթիւ: Շապկի վրա` (412-1912):
Շարվ. 14x9 սմ։
24 էջ։
File size: 3,19 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia