Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Հաճեան, Հ.Մ[աթևոս]
Title: Հին աւանդական հէքիաթներ Խոտոջրոյ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (պաշտպան Ս. Աստվածածնի),
Publisher (as it is on book): Ի Վանս պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1907
Notes: Հաւաքեց Հ. Մ. Հաճեան Մխիթարեան ուխտէն:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 15,5x10 սմ։
88, 1 չհ. էջ։
File size: 27 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia