Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թումանեան, Յովհաննէս
Title: Նաղաշ Յովնաթանը եւ նրա, Քուչակ Նահապետի ու Սայաթ Նօվայի սէրը
Publisher (standardized): տպ. Մամուլ
Publisher (as it is on book): Տպարան «Մամուլ» Ընկերութեան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1916
Notes: Տպարանը, քաղաքը և տարեթիվը վերցված են տիտղոսաթերթի դարձերեսից։ Շարվ. 11X9 սմ։
32 էջ։
File size: 6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia