Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ա. Ք.
Title: Նոր կեանքի շէմքում
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպար. Ընկ. Ս. Նազարեանցի "Հերմէս"
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Դրամատիական էտիւդ գաւառական կեանքից: Չորս գործ.: Թատերական գրուածներ II: (Հ. Առաքելեանի Հանրամատչելի Մեսրոպեան գրադարան N X): Հեղ. Ա. Ք.:
Շարվ. 15X10 սմ։
149, 1 չհ. էջ։
File size: 36.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia