Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թէյեան, Ենովք
Title: Նախատարերք բնագիտական եւ բնապատմական գիտութեանց
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Կենդանաբանութիւն, բուսաբանութիւն, հանքաբանութիւն, երկրաբանութիւն: Գեղազարդուած 160 պատկերներով: (Բարձրագոյն դասընթացք):
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 12,5x8,5 սմ։
Զ, 1 չհ., 536 էջ ։
File size: 119 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia