Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բերդնիկով, Ի.
Title: Նոր պետութեան վերաբերմունքը դէպի կրօնը
Publisher (standardized): տպ. Սանոյանի եւ Ստեփանյանի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ-տպարան Սանոյեանի եւ Ստեփանեանի
Place (standardized): Ալեքսանդրապոլ
Place (as it is on book): Ալէքսանդրապօլ
Year of Publication: 1902
Notes: Ռուսերէնից թարգմանեց Գէորգ Ալթունեան: Խմբագրութեամբ Ս. Տիգրանեանի:
Շարվ. 14X8.5 սմ։
IV, 121, 1չհ. էջ։
File size: 27.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia