Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պոյիթոյ, Ա.
Title: Ներոն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1902
Notes: Ողբերգութիւն հինգ արարուածով: Թարգմանեց Հ. Արսէն Ղազիկեան Մխիթարեանց: (Քերթողական մատենադարան Դ):
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 14x7 սմ։
2 չհ., 172 էջ ։
File size: 31.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia