Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լենին, Վ. Ի.
Title: Նամակներ հեռվից
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1917
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկի վրա Վ. Ուլյանով: Պետական հրատարակչություն: Տպագրության տարեթվի տվյալը վերցված է առաջաբանից և գրքի վերջից:

22 էջ։
File size: 6,26 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, ԱԳՀ-12
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia