Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մասսօն, Ժ.
Title: Նապաստակ Խէչանի վրէժխնդրութիւնը կամ ինքդ քեզ օգնիր
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ տպ. Մն. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1905
Notes: Զրոյց պատկերազարդ: Ֆրանսէրենից փոխադրեց Լեւոն Մելիք-Ադամեանց: Մանկական գրադարան:
Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպագրության թվականի:
Շարվ. 14X8 սմ։
58 զարդափակ էջ։
File size: 35.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia