Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Արծրունի, Վահան
Title: Նորածին երեխաների հիւանդութիւնները
Publisher (standardized): տպ. Վրաց հրատարակչական ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան Վրաց. Հրատ. Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1902
Notes: Բժշկի զրոյցներ N 8:
Շարվ. 14X8 սմ։
27 էջ, նկ.։
File size: 5.40 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia