Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Դիմիտրիէվ
Title: Նրան ամենքը ճանաչում են
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս» Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1905
Notes: (Պատմւածք): Թարգմանեց Յակ. քահ. Սառիկեան:
Ա. Ղազիկյանը նշել է հեղինակ Դմիտրիեվա Վ. Ի., էջերի քանակը` հարցականով:
Շարվ. 13X8 սմ։
24 էջ։
File size: 11.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia