Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Նոր կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Ա. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Համեմատեալ ընդ յոյն բնագրին: Ծախիւք Ամերիկեան ընկերութեան Աստուածաշունչ գրոց:
Տիտղոսաթերթին` օտարալեզու գրություն:
Շարվ. 12X6,5 սմ։
Է, 727 էջ ։
File size: 345 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia