Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ջերոմ, Քլապկա Ջերոմ
Title: Նոր ցնորք
Publisher (standardized): տպ. Հայոց հոգեւոր տեսչության
Publisher (as it is on book): Տպարան Հայոց Հոգևոր Տեսչութեան
Place (standardized): Շուշի
Place (as it is on book): Շուշի
Year of Publication: 1902
Notes: Պատմուածք: Ազատ թարգմ. ռուսերէնից՝ Գ. Մ.- Շահնազարեանցի:
Ա. Ղազիկյանը նշել է հեղ.` Ժերոմ Ժերոմ, առանց տպարանի, էջերի քանակը` հարցականով:
Շարվ. 11X7 սմ։
30 էջ ։
File size: 3.76 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia