Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Իսպիրեան, Միհրան
Title: Սրտի էջեր: Փունջ 1
Publisher (standardized): տպագր. Նշան Պերպերյան եւ որդի
Publisher (as it is on book): Տպագր․ Ն․ Պէրպէրեան եւ որդի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ․ Պոլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Առաջին փունջ:
Տիտղոսաթերթը գտնվում է 9-րդ էջում: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 12X4 սմ։
73, 1 չհ. էջ։
File size: 11․9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia