Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ս. Սահակ Պարթեւ
Publisher (standardized): տպ. Մարկիանոս Տ. Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Տ.Մ. Ռօտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: (Արտատպած «Լումայ» հանդիսից):
Կազմված է Չորրորդ դարու հայ եկեղեցին.-Թիֆլիս, տպ. Մարկիանոս Տ. Ռոտինյանցի, 1901 գրքին:
Շարվ. 17x10 սմ։
45 էջ ։
File size: 7.59 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia