Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Եզեանց Կարապետ
Title: Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի եւ ռուսաց կառավարութեան յարաբերութիւնների ծագումը
Publisher (standardized): տպ. Ա. Քութաթելաձեի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Ա. Քութաթելաձէի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ: Շապկի վրա՝ 1905:
Տպակից է՝ Հաստատութիւն ստուգութեան Դաշանց թղթոյն (1861); Աթոռ Հայաստանեայց (1886); Յաջորդութիւն պատրիարքացն Երուսաղեմի ի Յակովբայ առաքելոյ Տեառնեղբօրէ մինչեւ ցմերս ժամանակ (1872); Հայոց եկեղեցու վարչութիւնը եւ ծուխը` ըստ ռուս պետ. օրէնքի XI հատ. I մասի (1909); Կանոնաւոր եւ վայելուչ գրութեան պատմութիւնը ու տեսութիւնը (1872) գրքերին:
Շարվ. 17x10 սմ։
42 էջ։
File size: 10,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 12916-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia