Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Երեմեան, Ս[իմոն]
Title: Սաթենիկ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1904
Notes: Ողբերգութիւն Ազգային: Գրեց Հ.Ս.Երեմեան Մխիթարեան ուխտէն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպագրության վայրի և տպարանի: Մխիթարյան գրացուցակներում տպագրության թվականը նշված է 1905:
Շարվ. 12X7,5 սմ։
119 էջ։
File size: 17.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia