Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տոլստոյ, Լեւ (Տալստօյ)
Title: Սէր
Publisher (standardized): տպ. Ե. Ավետիքյանի
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան Ե․ Աւետիքեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1906
Notes: Թարգմ. Էմմ. Քահ. Նազարեանց։
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից:
Շարվ. 13,5X9 սմ։
16 էջ։
File size: 5․05 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia