Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գայֆէճեան, Վ.
Title: Սահմանադիր ժողով
Publisher (standardized): Տպարան Եղբ. Մարտիրոսեանների
Publisher (as it is on book): Տպարան Եղբ. Մարտիրոսեանների
Place (standardized): Ախալցխա
Place (as it is on book): Ախալցխա
Year of Publication: 1917
Notes: Հայ յեղ. դաշնակցութիւն: Գրադարան «Շարժում»-ի N 2.: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
21 էջ։
File size: 3,89 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, ԱԳՀ-17
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia