Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խոստիկեան, Մ.
Title: Սրբազան պատմութիւն Իսրայէլի
Publisher (standardized): տպ. Էսպերանտո
Publisher (as it is on book): տպարան «Էսպերանտօ»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1913
Notes: Կազմեց դ-ր փիլ. Մ. Խոստիկեան: (Կրօնա-պատմական-փիլիսոփայական գրադարան N 2: Գրերի գիւտի 1500-ամեակի եւ տպագրութեան 400-ամեակի առթիւ):
Շարվ. 13,5x8,5 սմ։
191 էջ։
File size: 12,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia