Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բաբգէն Վարդապետ (Աղաւելեան Բաբգէն)
Title: Ս. Էջմիածնի կալուածները ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ելեքտրաշարժ տպարան Սրբոյ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1908
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 16x10 սմ։
XII, 48 էջ։
File size: 6.03 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://religions.am