Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Կօթիէ, Ժիւտիդ
Ռօնի, Ժ.-Հ.
Title: Սուգի հովահարը
Publisher (standardized): տպագր. Սարյան եւ ընկ.
Publisher (as it is on book): Տպագր. Սարըեան եւ ընկ.
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Սուգի հովահարը: (Չինական վէպ): Ժիւտիդ Կօթիէ: Թարգմ. Թ. Թէրզեան: -Զիւմրիւթը: Ժ.-Հ. Ռօնի: Թարգմ. Տօմինօ: (Սրտի խաղեր: N 39 հրատարակութիւն Դաւթեան գործակալութեան):
Տիտղոսաթերթին` արաբերեն գրություն:
Շարվ. 11x7 սմ։
32 էջ ։
File size: 5.28 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia