Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լէօ
Title: Ստեփանոս Նազարեանց: Հտ. 2
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Մն. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Հատոր Երկրորդ:
Տպագրության թվականը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 12X7 սմ։
VII, 1չհ., 406, 1չհ. էջ, 5թ. դիմանկ., նկ.։
File size: 81.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia