Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Անդրէեւ, Լէօնիդ
Title: Սուտը
Publisher (standardized): տպ. Կ. Թավարթքիլաձեի
Publisher (as it is on book): տպ. Կ. Թաւարթքիլաձէի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: (Հոգեբանական էտիւդ): Թարգմանեց Յակոբ Յակոբեան:
Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպարանի, էջերի քանակի, իսկ տպագրության թվականը` հարցականով:
Շարվ. 12X7 սմ։
30 էջ։
File size: 4.68 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia