Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Դէ Ամիչիսի, Էդմօնդօ
Title: Սիրտ գրքից ինն պատմութիւն
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» Ընկ․
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: (10 պատկերով): Գերմ. թարգմանեց Քամալեանց Ս․:
Շարվ. 15X9 սմ։
144 էջ։
File size: 38․9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia