Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գէլցէր, Հ.
Title: Սկզբնաւորութիւնք Բիւզանդեան բանակաթեմերու դրութեան
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1903
Notes: Թարգմանեց Հ. Գարեգին Գարանֆիլեան Մխիթ. Ուխտէն: (Ազգային մատենադարան ԽԴ):
Գիրքն ունի 2 տիտղոսաթերթ: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 83:
Շարվ. 13X7 սմ։
1 չհ., 88 էջ, Զ, 1 թ. քարտեզ։
File size: 13.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia