Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մուրադեան, Մինաս
Title: Սիֆիլիս
Publisher (standardized): տպ. Նադեժդա
Publisher (as it is on book): Էլէքտրաշարժ տպարան «Նադեժդա»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1910
Notes: (Հանրամատչելի բովանդակությամբ): Սիֆիլիսի մանրէներ Շաուտիննի Սպիրոխետները: Տիտղոսաթերթի վրա նկար:
Շարվ. 15,5x10 սմ։
IV, VI, 193, 3 չհ. էջ։
File size: 45,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia