Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Արաբի
Title: Սրբազան ժամեր: Տետր 1
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան "Հերմէս"
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: (Բանաստեղծութիւններ): Տետր առաջին: Հրատ. Արշակ Մ. Մելիք-Կարակօզեանի:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1894, որը հավանաբար տպագրական սխալ է:
Շարվ. 10X4,5 սմ։
40 էջ, նկ.։
File size: 6.51 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia