Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ղազարեանց, Գ.
Title: Սիբիրախտ
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան "Հերմէս"
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1904
Notes: Կազմեց Գ. Ղազարեանց: Առաջին ձրի յաւելուած «Առողջապահիկ» թերթ-ի (1904-1905):
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով:
Շարվ. 13,5X8,5 սմ։
32 էջ։
File size: 9.74 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia