Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տոլստոյ (Թօլսթոյ), Լէօն
Title: Քօրնէյ Վասիլիէֆ
Publisher (standardized): տպագր. Նշան Պապիկյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր․ Նշան-Պապիկեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ․ Պոլիս
Year of Publication: 1910
Notes: (Վիպակ): Թարգմանեց ֆրանսերէնէ Անդրանիկ Մ. Կէնճեան: Տպակից է՝ Լրտեսներու երկիրը եւ Ապտիիլ Համիտ (1913), Տիկին Ռօժէ (1903), Ընթացք աշխարհիս (1867), Իմպէռ Կալլուա (1876), Աստղիկ եւ Ադոնիս (1886), Թխորակ գեղանին (1911) գրքերին։
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար։ Շապիկը՝ զարդափակ: Վերջերեսին՝ թարգմանչի տպագրած գրքերի ցանկը:
Շարվ. 13x8 սմ։
32 էջ։
File size: 5.86 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia