Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Օսսիան
Title: Քերթուածներ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1902
Notes: Ա: Թարգմանեց Հ. Արսէն Ղազիկեան Մխիթարեանց:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Մխիթարյան ցուցակներում (1934) էջերի քանակը նշված չէ:
Շարվ. 10,5X7 սմ։
ԺԸ, 377, 1 չհ էջ ։
File size: 71.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia