Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Արամեան, Հմայակ (Շւոտ Մ.Տ.)
Title: Քրդերը Տաճկաց-Հայաստանում: (Հ. Ա)
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): Պուշկինեան տպարան
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. - Պետերբուրգ
Year of Publication: 1905
Notes: (Ազգագրական նիւթեր): Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 12x6 սմ։
218, III էջ։
File size: 18,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 222-60
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia