Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ղամազեանց, Ներսէս
Title: Քրիստոնէական վարդապետութիւն
Publisher (standardized): տպ. Մ. Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագ. տպար. Մ. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Պետական միջնակարգ դպրոցների հայ աշակերտների համար:
Աշխատասիրեց Թիֆլիսի Թանդոյեան Ս. Աստուածածին եկեղեցու միաբան Ներսէս քահանայ Ղամազեանց:
Շարվ. 13x8 սմ։
56 էջ ։
File size: 12.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia