Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Փորթուգալեան, Մկրտիչ
Title: Քառասուն տարուան աշխատաւորը Մկրտիչ Փորթուգալեան
Publisher (standardized): տպ. Օնիկ Արզումանի
Publisher (as it is on book): տպարան եւ կազմատուն Օ. Արզուման
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1914
Notes: Յարգանքի պսակ: Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից եւ շապկից հետո եղած էջի դարձերեսից:
Շարվ. 19x11,5 սմ:
72 էջ:
File size: 2,81 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
France, Paris, Bibliothèque nationale de France
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: gallica.bnf.fr.