Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Շէլտըն, Կարոլոս
Title: Քրիստոնէութեան գաղափարականը
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Հետեւիլ Յիսուսի: Թարգմանեց Վ.Յ. Յակոբեան:
Տպագրության թվականը վերցված է բնագրի վերջից: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ. 14,5X8,5 սմ։
Դ, 241, 2 չհ. էջ։
File size: 41.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia