Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Րադին, Բ[ոգդան Կնունյանց]
Title: Քաղաքական կուսակցութիւններն եւ պետական ձեւերը
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս» Ընկ․
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Թարգմ. Մ.:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար։
Շարվ. 14X9 սմ։
29 էջ։
File size: 7.87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia